Test z matematyki, matura 2015, maj - poziom podstawowy

przedmiot: matematyka
rok: 2015

Test składa się z zadań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2015 r.
(formuła od roku 2015)

Liczba zdających: 177 666
Średnia wyników: 55%


Wyniki testu oraz rozwiązania są widoczne online natychmiast po rozwiązaniu testu. 

Matura z matematyki, maj 2015, komentarz i wnioski do wyników
(Sprawozdanie z egz. maturalnego 2015, CKE)

Wyniki egzaminu maturalnego wskazują, że do zadań rozwiązywanych z dobrymi rezultatami należą przede wszystkim te, które nie wymagają zbyt wielu etapów rozwiązania ani starannego wyboru strategii. Podkreślić należy, że w osiągnięciu zadowalających wyników nie przeszkadza osadzenie pojęć czy własności obiektów w szerszym kontekście. Wśród zadań łatwych dla zdających dominują te odwołujące się do elementarnych umiejętności, przy czym należą do nich także zadania wymagające kilku czynności czy umiejętności. Dobre opanowanie rozumienia pojęć i stosowania własności dotyczy różnych obszarów matematyki: statystyki, geometrii, algebry. 

Trudności sprawiają zdającym przede wszystkim zadania wymagające wieloetapowych rozwiązań. Przy tym trzeba zaznaczyć, że pojawiają się tendencje do schematycznego rozwiązywania problemów i próby mechanicznej algorytmizacji rozwiązań, nawet kosztem poprawności rozumowania. Wśród zadań trudnych tradycyjnie wyróżniają się te z dowodami algebraicznymi. O uzyskaniu niezadowalających wyników często decyduje brak opanowania umiejętności przypisanych do niższych poziomów edukacyjnych, szczególnie do gimnazjum.

Średni wynik procentowy na poziomie podstawowym wyniósł 55% i nie odbiega od wyników z lat poprzednich. Wyniki z matury na poziomie podstawowym wskazują na wyodrębnienie się silnych dwóch grup zdających: maturzystów, którzy chcą matematykę zdać oraz maturzystów, którzy chcą osiągnąć z matematyki jak najlepszy wynik. Stąd duża liczba osób, które uzyskały wynik na poziomie 30%–50% oraz duża liczba osób z wysokim wynikiem powyżej 90%.

Analiza rozwiązań pozwala zauważyć kilka zjawisk, którym warto poświęcić szczególną uwagę w odniesieniu do doskonalenia metod nauczania matematyki.

Rażącą przypadłością, dającą się zaobserwować na egzaminie z matematyki, jest bezrefleksyjne podawanie wyników, np. zapisywanie w odpowiedzi ułamka, w zadaniu, w którym wynikiem końcowym musi być liczba całkowita, formułowanie odpowiedzi bez sprawdzenia, czy otrzymane wyniki spełniają warunki zadania. Receptą na zwalczanie tego niepożądanego zjawiska może być wymaganie od uczniów konieczności sprawdzenia otrzymanego wyniku z warunkami zadania. Dobrze byłoby kształtować świadomość, że sprawdzenie sensowności końcowego rezultatu stanowi część rozwiązania.

Częstym zjawiskiem, ujawniającym się w wynikach egzaminu maturalnego z matematyki, jest niedostateczne rozumienie pojęć i braki w opanowaniu umiejętności, przypisanych w podstawie programowej do niższych etapów edukacyjnych, zwłaszcza gimnazjum. Niezwykle ważne pozostaje rzetelne diagnozowanie przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych stopnia opanowania właściwych umiejętności przez absolwentów gimnazjów.

Poważne trudności sprawiają na maturze z matematyki zadania wymagające przeprowadzenia rozumowania, prowadzącego do uzasadnienia prawdziwości twierdzenia lub własności obiektów matematycznych, szczególnie z zakresu algebry. Przed nauczycielami stoi wyzwanie oswajania uczniów z tego typu zagadnieniami, tak by zmniejszać liczbę osób unikających zadań ze sformułowaniami „wykaż, że”, „udowodnij” itp. Dobrym sposobem może być na początek wprowadzanie takich sformułowań do zadań wymagających zastosowania w rozwiązaniu jedynie metod dobrze opanowanych przez uczniów. Podkreślić trzeba, że opisu rozumowania i analizowania konkretnych własności oraz zapisania wyciąganych wniosków wraz z uzasadnieniem wymagają nie tylko zadania zawierające sformułowania z bezpośrednim oczekiwaniem objaśnień. Niezwykle ważne jest, by kształtować u uczniów świadomość, że rozwiązanie zadania to nie tylko ciąg równoważnych równań lub prowadzenie obliczeń, ale także rzetelne wytłumaczenie zależności, opis wnioskowania i słowne uzasadnienia poprawności rozumowania. Nauczyciel powinien wskazywać miejsca, w których brak stosownego zapisu obniża wartość rozwiązania lub wręcz je dyskwalifikuje.

Szczególne miejsce w nauczaniu matematyki należy poświęcić zagadnieniom wieloetapowym. Jak wskazują wyniki matury największą trudność stanowią zadania wymagające opracowania i zrealizowania kilkuetapowej strategii. Umiejętność opracowania i przeprowadzenia logicznego ciągu następujących po sobie działań jest sprawnością nie do przecenienia, a matematyka jest jedną z tych dziedzin, które w naturalny sposób mogą pomóc w kształtowaniu tej umiejętności. W przypadku uczniów przejawiających szczególne opory w przełamywaniu barier w rozwiązywaniu zagadnień kilkuetapowych można częściej tak dobierać problemy, by rozwiązanie wymagało na niektórych etapach takich umiejętności, które już wcześniej zostały dobrze opanowane.

Komentarze
Bieżące informacje o zmianach i dodawaniu nowych testów umieszczamy na facebooku


źródło: na podstawie materiałów z CKE
Polityka Prywatności