Test z matematyki, matura 2014, maj - poziom podstawowy

przedmiot: matematyka
rok: 2014

Test składa się z zadań zamkniętych.
Został utworzony na podstawie matury z maja 2014 r.

Liczba zdających: 301 560
Średnia wyników: 48%


Wyniki testu oraz rozwiązania są widoczne online natychmiast po rozwiązaniu testu. 
Średnia wyników w różnych typach szkół:

LO - 54%
licea profilowane - 43%
technika - 36%
licea uzupełniające - 20%
technika uzupełniające - 19%


Wnioski z matury:
(Sprawozdanie z egz. maturalnego 2014, CKE)

Maturzyści przystępujący do egzaminu z matematyki w 2014 r. najlepsze rezultaty osiągnęli przy rozwiązywaniu zadań schematycznych, sformułowanych w sposób typowy, wymagających zastosowania jednej własności lub rozumienia jednego pojęcia. Istnieją umiejętności, których badanie jest na tyle atrakcyjne dla zdających, że podejmują się oni, z dobrym skutkiem, rozwiązywania zadań, wymagających także innych umiejętności. Na przykład powszechne opanowanie umiejętności obliczania potęgi z wykładnikiem równym 0 pozwoliło maturzystom na wykazanie się także umiejętnością stosowania praw działań na potęgach. Wskazywanie brakującego wyrazu ciągu geometrycznego jest na tyle dobrze opanowane, że zdający nie unikają koniecznych obliczeń. Zadania, w których jedną z badanych umiejętności było wykorzystywanie własności funkcji kwadratowej, również należały do grupy zadań, pozwalających osiągać najlepsze wyniki.

Równocześnie wyraźnie daje się zauważyć, że maturzyści mają poważne problemy z właściwą interpretacją tekstów matematycznych. Każde odejście od schematycznego formułowania treści zadania, przedstawianie zagadnień, prowadzące do ułatwienia poszukiwania rozwiązania, zmiany w sposobie przedstawiania wielkości danych, nawet nieznaczne modyfikacje w szablonowym ujęciu zadań, przyczyniają się do obniżenia wyników i wydają się stanowić istotną przeszkodę dla zdających na drodze do znalezienia poprawnego rozwiązania problemu.

Dużym wyzwaniem, czasem nie do pokonania, jest dla zdających konieczność przeprowadzenia rozumowania, prowadzącego do udowodnienia, przedstawienia poprawnego uzasadnienia, uogólnienia prawidłowości. Zagadnienia wymagające rozumowania wieloetapowego, poszukiwania zależności są wyraźnie trudniejsze niż te, do rozpatrywania których wystarczą umiejętności rachunkowe czy rozumienie stosowania definicji lub algorytmów działania.

Dla osób chcących przystąpić do matury ważne jest, by nie unikać rozwiązywania problemów wymagających przeprowadzenia rozumowania łączącego kilka logicznie powiązanych etapów działania, a także nie stronić od poszukiwania niekonwencjonalnych sposobów rozwiązania. Ważne jest także, by nie ograniczać się do wybierania jedynie kilku zagadnień, wokół których będą budowane umiejętności matematyczne, mające stanowić przygotowanie do egzaminu maturalnego. Dotyczy to również schematycznego ujęcia problemów i powielania szablonów rozwiązań.

Powyższe jest prawie nieosiągalne bez dobrego przewodnika – nauczyciela, który może nie tylko czuwać nad kształtowaniem umiejętności prawidłowego stosowania pojęć i matematycznych metod poszukiwania rozwiązań, ale może także wskazywać różne sposoby ujęcia problemu, wskazywać różne drogi prowadzące do rozwiązania i zachęcać do tworzenia własnych modeli matematycznych. Nauczyciel może na przykład połączyć w jednym zadaniu zagadnienia dobrze opanowane przez ucznia z problemami nietypowymi, nowymi dla ucznia, także trudnymi – i tym samym zwiększyć szanse na opanowanie kolejnych umiejętności.

Ważna jest przy tym świadomość, że na sukces na egzaminie maturalnym składa się praca ucznia i jego nauczycieli na każdym etapie edukacyjnym, począwszy od edukacji wczesnoszkolnej. Uczeń, który na początku swojej edukacji pojmie przełożenie matematyki na sytuacje praktyczne w życiu codziennym, dobrze zrozumie pojęcia matematyczne i opanuje umiejętności przewidziane w nauczaniu matematyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum, uzyska lepszy wynik egzaminu maturalnego.Komentarze
Bieżące informacje o zmianach i dodawaniu nowych testów umieszczamy na facebooku


źródło: na podstawie materiałów z CKE
Polityka Prywatności